اصطلاح شناسی جهت یابی بدن

قدامی:بخش جلویی بدن

خلفی:بخش عقبی بدن

سری:به طرف سر

دمی:به طرف پایین

شکمی:به طرف حفره ی شکم

پشتی:به طرف پشت بدن

فوقانی:بالایی

تحتانی:پایینی

داخلی:به طرف خط میانی بدن

خارجی:دور از خط میانی بدن

نزدیک به تنه:قسمت های نزدیک تر به سر(تنه)

دور از تنه:قسمت های دورتر از سر

سطحی:نزدیک به سطح بدن

عمقی:زیر بخش سطحی بدن

/ 0 نظر / 30 بازدید