سرعت بیشتر قهرمانان دو

سرعت بیشتر قهرمانان دو

قهرمانان دو نه تنها سریعتر از مردم عادی اند،بلکه از استخوان بندی متفاوتی نیز برخوردارند.این یافته در آینده می تواند به آزمایشی منجر شود که از روی آن ها می توان افرادی را شناسایی کرد که بالقوه قهرمان دوی سرعت هستند.

محققان دانشگاه((پن))با انجام دادن ام آر آی روی پای شرکت کنندگان در مسابقات دوی قهرمانی با دستکم 3سال سابقه ی تمرینی،دریافته اند که استخوان های پای این ورزشکاران2/6درصد بلندتر از دیگران است.تاندون های آشیل این افراد نیز متفاوت و گشتاور های تاندون آنها 12درصد از افراد عادی کوتاه تر است.

هنوز مشخص نشده است که آیا تمرینات منجر به بروز این تغییرات شده اند یا این افراد به این شکل متولد می شوند،ام این تغییرات سبب می شوند که دوندکان با پاهای مناسب دو سرعتی،هنگام دویدن،نیروی بیشتری را در دوره ی طولانی تری تولید کنند.به گفته ی این محققان،گشتاور های تاندون کوتاه تر و استخوان های پنجه ی بزرگ تر به دوندگان در تولید نیروی تماسی بیش تر میان پا و زمین و حفظ این نیرو برای دوره ی طولانی تر کمک می کنند.

پژوهشگران همچنین یک مدل رایانه ای را برای بررسی تاثیر ابعاد پا و مچ پا روی مشارکت های عضلانی در جهت رانش به جلو در سرعت های مختلف ساخته اند.طبق تحلیل های آنها استخوان های بلندتر و گشتاور های تاندون کوتاه تر به ماهیچه های ساق پا در کارکرد بیش تر کمک می کند که هدف نهایی در مرحله ی سرعتی در ابتدای مسابقات است.البته عوامل دیگری مانند ساختار جسمی،ابعاد اندام و حضور الیاف ماهیچه ای برای کشش ناگهانی نیز در این امر نقش دارند.

/ 2 نظر / 22 بازدید
مریم

آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد ... امـا فـاجعـه ی زنـدگی آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد! مـی مـــانــد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده ای... سلام ببخشید نبودم